UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI

Opći uvjeti web trgovine CRO-MADE sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini.

Web platformom za rukotvorine CRO-MADE (u daljnjem tekstu „trgovina“) upravlja tvrtka EXACT BYTE d.o.o., Pula, Valdefora 3, OIB: 97903580997, email: team@exact-byte.com, matični broj: 130066900, koji je pružatelj usluga e-poslovanja (u daljnjem tekstu posrednik ili CRO-MADE).
Opći uvjeti poslovanja odnose se na rad web platforme CRO-MADE.COM, prava i obveze korisnika i trgovine te se njima uređuje poslovni odnos između CRO-MADE te prodavača i kupca. Opći uvjeti poslovanja uređuju i pojedinačna pravila kupnje.

Kupca i prodavača obvezuju opći uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje, odnosno prodaje.

CRO-MADE platforma je web platforma za rukotvorine koja omogućuje rukotvorcima da svoje hand made proizvode oglašavaju i prodaju na našoj web stranici, te se povežu s kupcima. Ista je namijenjena svim prodavačima i kupcima koji žele prodati odnosno kupiti rukotvorine, te koji imaju svoje web shopove, obrte, trgovačka društva, udruge ili su jednostavno umjetnici koji žele izložiti i prodati svoje proizvode.

Dakle, CRO-MADE je namijenjen javnom objavljivanju oglasa za prodaju i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa.

Vrste korisnika i postupak registracije

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge web platforme za rukotvorine CRO-MADE što podrazumijeva neregistrirane korisnike i registrirane korisnike.

Pristupom web platformi za rukotvorine CRO-MADE posjetitelj postaje gost CRO-MADE, a potvrđenom registracijom u web platformi CRO-MADE postaje registrirani korisnik CRO-MADE (u nastavku i korisnik) te stječe pravo na kupnju u web platformi za rukotvorine CRO-MADE.

Kod registracije u web platformu kao korisnik CRO-MADE, kupac ili prodavatelj dobivaju svoje korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinka korisnika CRO-MADE nedvosmisleno su određeni i povezani s unesenim podacima. Registracija je moguća i tijekom postupka kupnje.

U slučaju da korisnik želi naknadno svoj email zamijeniti nekim drugim, mora poslati zahtjev na email adresu CRO-MADE, objavljenoj na web stranici. Promjena emaila bit će izvršena isti ili najkasnije sljedeći radni dan, a korisnik će o tome biti obaviješten emailom. Kupac se kod predaje narudžbe svaki put posebno upozorava na opće uvjete poslovanja i prodavatelj postavljanjem oglasa potvrđuje svoju upoznatost s istima.

Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, prodavatelj pristaje da se uz njegov oglas na CRO-MADE objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Prodavatelj može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.

Prodavatelj ima mogućnost registracije i prijave na web platformi CRO-MADE putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na CRO-MADE te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. CRO-MADE svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. CRO-MADE će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga web platforme CRO-MADE.

Korisnici, dakle prodavatelji i kupci dužni su brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. CRO-MADE ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

CRO-MADE je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad platforme CRO-MADE.

CRO-MADE zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i trg.dr. Exact byte d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Puli, podredno Pazinu.

OBVEZE CRO-MADE prema prodavateljima i kupcima:

 1. CRO-MADE se obvezuje objaviti podatke o prodavatelju,
 2. Pomoć prodavatelju pri postavljanju shopa,
 3. Pomoć prodavatelju pri postavljanju proizvoda,
 4. Pomoć prodavatelju s postavkama sustava,
 5. Održavati sustav iznad 95% dostupnosti,
 6. Obvezuje se najmanje 48 sati unaprijed najaviti nedostupnost sustava radi nadogradnje ili održavanja.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

CRO MADE vodi računa o zaštiti osobnih podataka svojih korisnika sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Korisnici CRO-MADE usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose, te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka.

OBVEZE PRODAVATELJA

 1. Objaviti na svom shopu osnovne podatke o prodavatelju, te navedene podatke redovito ažurirati,
 2. Objaviti na svom shopu kontaktne podatke koji kupcu omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (kontaktni email, telefon),
 3. Jamčiti da su proizvodi koji su postavljeni na CRO-MADE u potpunosti ili djelomično ručni rad ili kućna radinost, što isključuje proizvode koji su masovno proizvedeni,
 4. Jamčiti da su proizvodi koji su postavljeni na CRO-MADE proizvedeni su na području Republike Hrvatske,
 5. Jamčiti da proizvodi koje se postavljaju na CRO-MADE nisu otkupljeni i preprodani,
 6. Navesti bitne karakteristike proizvoda koje prodaju (uključujući i postprodajne usluge i jamstva),
 7. Navesti raspoloživost proizvoda (svaki artikl koji se nudi na web stranici trebao bi biti raspoloživ u razumnom razdoblju), uvjete dostave proizvoda (te način, mjesto i vrijeme dostave),
 8. Cijene koje moraju biti jasno i nedvosmisleno određene i evidentno mora biti prikazano sadrže li već poreze i troškove prijevoza i druga davanja te rok valjanosti toga podatka,
 9. Način plaćanja i dostave ili ispunjenja te rok valjanosti toga podatka,
 10. Rok u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjete za odustajanje,
 11. Objašnjenje žalbenog postupka, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontakt s kupcima,
 12. Izvršiti narudžbu koja mu je pristigla. U slučaju nemogućnosti izvršenja narudžbe obratiti se kupcu i objasniti mu situaciju,
 13. Odgovarati za svoje poslovanje,
 14. Oglase objavljivati na hrvatskom jeziku.

PRAVA PRODAVATELJA

 1. Prodavatelj može prijaviti kupca zbog neplaćanja paketa naručenog pouzećem. (nakon prve prijave korisnik će biti upozoren, nakon druge će mu se zatvoriti korisnički račun),
 2. Prodavatelj može prijaviti krađu slika od strane drugog proizvođača na CRO-MADE, u tom će slučaju oba proizvoda biti uklonjena.

OBVEZE KUPACA

 1. Kupac se obvezuje ne naručivati proizvod ako nije zainteresiran za kupovinu,
 2. Iskreno komunicirati s prodavačem o uvjetima izvršenja narudžbe,
 3. Redovito ažurirati vlastite podatke.

PRAVA KUPCA

Kupac može prijaviti prodavača:

 1. Zbog netočne narudžbe,
 2. Krivo predstavljenog proizvoda,
 3. Ne dostavljanja proizvoda.

(nakon prve prijave prodavač će biti upozoren, nakon duge korisnički račun će mu biti suspendiran na mjesec dana, a nakon treće će mu se zatvoriti korisnički račun)

UVJETI PRODAJE

Cro-made web platforma namijenjena je prodaji hand made proizvoda koje njihovi proizvođači oglašavaju i prodaju na našoj web stranici. Prodavač registracijom na našoj stranici otvara svoj web shop u kojem predstavlja svoje proizvode. Prodavač je u obvezi o što detaljnije predstaviti svoju rukotvorinu te u shopu za svaki pojedini predmet istaknuti specifične podatke o predmetu koji se prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.

Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje.

Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.

Trgovačka društva, obrtnici, udruge i agencije putem web platforme CRO-MADE prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz svoju trgovinu.

Internetske veze (linkovi) s internetskog platforme CRO-MADE: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo registrirani korisnici koji na platformi CRO-MADE imaju trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira platforme CRO-MADE. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s CRO-MADE nisu dopuštene. CRO-MADE zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.

CRO-MADE zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.

CRO-MADE ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

• kad CRO-MADE posumnja da proizvod i/ili oglašivač nisu rukotvorine izrađene od strane prodavača,

• kada prodavač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva• kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način,

• kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale,

• kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv,

• kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe• kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja,

• kad postoji sumnja na zloupotrebu web platforme CRO-MADE,

• kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena,

• CRO-MADE zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Objavom oglasa na web platformi CRO MADE prodavač se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite kupaca  (na telefon ili e-poštom). Prodavač mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu. Objavom oglasa na web platformi CRO MADE prodavač se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite kupaca  (na telefon ili e-poštom). Prodavač mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.

Prodavači svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju CRO-MADE da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. CRO-MADE u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na web platformu CRO MADE.

CRO-MADE ne jamči da će prodavač moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

Elektronička komunikacija između CRO-MADE korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi kupoprodaje proizvoda, informiranja o predmetu prodaje i detaljima oglasa, slanju pošiljke i uvjetima plaćanja, reklamaciji o proizvodu, te informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na CRO-MADE nije dopušteno

• promovirati druge servise, proizvode i usluge,

• slati poveznice na druge internetske lokacije,

• nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju,

• slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena,

• rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt,

• tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva,

• dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama,

• psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje• slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati,

• rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja CRO-MADE platforme, isti zadržava pravo bez obavijesti:

• provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)• privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima,

• trajno otkazati isporuku poruka primateljima,

• isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka,

• poruke starije od 2 godine se trajno brišu.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI CRO-MADE ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI CRO-MADE

CRO-MADE je web platforma na kojoj prodavatelji prodaju i objavljuju svoje autorske hand made proizvode. Za sve međusobne odnose između kupaca i  prodavatelja CRO-MADE ne odgovara. CRO-MADE osigurava uvjete prodaje, te pravila ponašanja kupaca i prodavatelja objavljenih na ovoj stranici kojih su svi korisnici dužni pridržavati. Prodavatelji i kupci su stranke međusobnog ugovornog odnosa, te isti odgovaraju jedni drugima za prava i obveze iz sklopljenog Ugovora o kupoprodaji proizvoda objavljenog na ovoj web stranici.

Za karakteristiku proizvoda, rok isporuke ili cijenu CRO-MADE ne odgovara. Modalitet plaćanja proizvoda isključivo je u domeni odnosa prodavatelj-kupac. Kupci proizvode plaćaju direktno prodavateljima te CRO-MADE ne preuzima nikakvu odgovornost oko naplativosti proizvoda, njegova slanja te ispravnosti istog. Svaki prodavač garantira za kvalitetu i autentičnost njegova proizvoda, te za navedeno jamči prihvaćanjem Općih uvjeta ove web platforme.

Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Cro-made ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Cro-made od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Cro-madeu svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Cro-made, dakle između prodavača i kupca (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između prodavača i kupca. CRO-MADE nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Kako bi unaprijedio svoju uslugu CRO-MADE upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge CRO-MADE.
Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice CRO-MADE, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja CRO-MADE.

CRO-MADE ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

CRO-MADE ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja platforme CRO-MADE
Internetska platforma CRO-MADE sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Cro-made ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Cro-made će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 01.08.2020.g.

Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:

• na adresu sjedišta društva: EXACT BYTE d.o.o., Pula, Valdefora 3

• putem e-pošte na adresu: team@exact-byte.com

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.